Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στόχοι

Ο βασικός στόχος του LIFE eGymer είναι να χρησιμοποιήσει μη-χημικό έλεγχο, με την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων παγίδων, τεχνικών μαζικής παγίδευσης και διαταραχής ζευγαρώματος, για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και τον αποτελεσματικό έλεγχο περισσότερων από ένα σταδίων ζωής του gypsy moth και, το πιο σημαντικό, να επιτρέψει ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφαρμογής σε σύγκριση με τις μεθόδους χημικής καταπολέμησης (κατά των προνυμφών: Μάιος/Ιούνιος, κατά του ενήλικου: Ιούλιος/Αύγουστος).

Στόχος 1

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων ανακυκλώσιμων ηλεκτρονικών παγίδων για τη σύλληψη προνυμφών και ενηλίκων, εξελισσόμενη τεχνολογία που αποκτήθηκε από τα προϊόντα του έργου LIFE PISA, και προσαρμογή μεθόδων μαζικής παγίδευσης και διαταραχής ζευγαρώματος, ως συνετές στρατηγικές ελέγχου του gypsy moth, εξαλείφοντας την εξάρτηση από τον χημικό έλεγχο στις περιοχές ενδιαφέροντος και τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.

Στόχος 2

Συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων προσβολής με τη χρήση ΤΠΕ και έγκαιρη προειδοποίηση στους φορείς διαχείρισης, αποτρέποντας την εξάπλωση του εντόμου και επιτρέποντας τον βιολογικό έλεγχο με μη-τοξικούς παράγοντες, όπως ο Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk)

Στόχος 3

Ελαχιστοποίηση των επιπέδων προσβολής σε συγκεκριμένες και διαφορετικές περιοχές-στόχους, αποδεικνύοντας την ευρεία εφαρμογή των μεθόδων και τη διάδοσή τους στους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και στις τοπικές αρχές

Στόχος 4

Δραστική μείωση του κόστους εφαρμογής σε σύγκριση με αυτό των εντομοκτόνων εφαρμογών και μείωση των αναποτελεσματικών χημικές εφαρμογών λόγω μειωμένης προσβασιμότητας (χώροι αναψυχής, ψηλά δέντρα κ.λπ.)

Στόχος 5

Εμπορευματοποίηση νέων παγίδων και τεχνικών εφαρμογής με υλικά από ανανεώσιμες πηγές/ανακυκλωμένα υλικά, προωθώντας ενεργά την κυκλική οικονομία και μειώνοντας τόσο το κόστος όσο και το αποτύπωμα άνθρακα των πρώτων υλών

Στόχος 6

Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων υγείας και των κινδύνων που προκύπτουν από την παρουσία της προνύμφης του gypsy moth σε δάση και αστικές περιοχές ή αναψυχής, τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα και μείωση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης

Στόχος 7

Επίδειξη της θετικής επιρροής στη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας και στην ευεργετική πανίδα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για φυσικό βιολογικό έλεγχο σε ένα ευρύ φάσμα μικροκλίματος

Στόχος 8

Διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου που παρέχει εισόδημα σε εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή παγίδων και δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς, προωθώντας τη χρήση τους στις τοπικές αρχές

Στόχος 9

Επίδειξη και επικύρωση της τεχνοοικονομικής και περιβαλλοντικής σκοπιμότητας του προτεινόμενου μοντέλου και της δυνατότητας μεταφοράς του, καθώς αποτελεί ένα διαφανές παγκόσμιο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται εύκολα σε άλλες περιοχές όπου το gypsy moth αποτελεί πρόβλημα